การรับประกัน

รถจักรยานไฟฟ้าฮอนด้าคันใหม่ของท่านได้รับการรับประกันคุณภาพของระบบไฟฟ้า โซ่ เบรค และมอเตอร์เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

การรับประกันไปครอบคลุมถึง

 Serial Number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน

- บริษัทจะไม่รับประกันสินค้าที่ลูกค้าทำการถอดหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท

- บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน เช่น การขี่จักรยานล้ม ชน กระแทกหรือตกจากที่สูง

- บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากปัญหาของแหล่งจ่ายไฟของลูกค้าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของสินค้า เช่น แรงดันไฟสูงหรือต่ำเกินไป และเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์

ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ

 

 

Visitors: 745,616